Talentové zkoušky 2018/19

přihlášku ke studiu ve školním roce 2018/2019 pro všechny obory vyplňte zde

KRITÉRIA PRO TALENTOVOU ZKOUŠKU DO HUDEBNÍHO OBORU

ke studiu mohou být přijaty děti, které k datu 31.8.2018 dovrší věku 5 let a starší

Talentové zkoušky proběhnou v červnu 2018, termín bude s předstihem určen.

- zpěv písničky (podle vlastního výběru, bez doprovodu, ve své hlasové poloze, tj. bez udání prvního tónu)

- hra na ozvěnu (zopakování melodického motivu)
- hra na bubeníka (zopakování rytmického modelu)
- hra na detektiva (nalezení chyby v melodii známé písničky)
- hra na pozorného posluchače (chůze v rytmu hudby a reakce na změnu tempa)

 Hodnocení talentových zkoušek v hudebním oboru

- každé z kritérií je hodnoceno 1 - 3 body, nejvyšší počet bodů odpovídá nejlepšímu hodnocení
- výborně provedené požadavky - 3 body
- průměrně provedené požadavky - 2 body
- podprůměrně provedené požadavky - 1 bod
- nesplněné požadavky - 0 bodů
- uchazeč může získat maximálně 15 bodů - uchazeč, který získal celkem 7 a méně bodů, nevykonal přijímací talentovou zkoušku

Uchazeč, který úspěšně vykoná přijímací talentovou zkoušku, bude zařazen ke studiu na základě počtu získaných bodů a podle volných míst v jednotlivých studijních zaměřeních.


KRITÉRIA PRO TALENTOVOU ZKOUŠKU DO VÝTVARNÉHO OBORU

ke studiu mohou být přijaty děti, které k datu 31.8.2018 dovrší věku 6 let a starší

Talentové zkoušky proběhnou v září 2018, termín bude s předstihem určen.

- prohlídka domácích prací

- pohovor s uchazečem

Talentová zkouška se zaměřuje na prokázání výtvarných předpokladů - výtvarného talentu, zralosti výtvarného projevu, osobitého přístupu a schopnosti tvůrčího rozvoje a všeobecných předpokladů pro studium - sociální zralosti, samostatnosti, schopnosti koncentrace a zájmu o obor.

Hodnocení talentových zkoušek ve výtvarném oboru

prospěl - přijat

neprospěl - nepřijat

Uchazeč, který úspěšně vykoná přijímací talentovou zkoušku, bude zařazen ke studiu podle volných míst v jednotlivých třídách.


KRITÉRIA PRO TALENTOVOU ZKOUŠKU DO TANEČNÍHO OBORU

ke studiu mohou být přijaty děti, které k datu 31.8.2018 dovrší věku 5 let a starší

Talentové zkoušky proběhnou v červnu 2018, termín bude s předstihem určen.

přípravné studium (PS1 a PS2)

- přirozená pohyblivost, ohebnost v kloubech, pružnost v celém těle dle anatomických možností a věku dětí

- celková koordinace těla v jednoduchých pohybech a dynamice (např. běh, poskok, zastavení, chůze, výskoky, sed turecký, předklony)

- rytmické cítění, opakování jednoduchého rytmického krátkého motivu, dynamický pohyb na rychlou hudbu a zastavení, vytleskání svého jména v rytmu

- zpěv písničky dle sebe s klavírem nebo i bez klavíru (samostatně nebo s dětmi, s učitelem)

- tvořivá forma pohybu - ztvárnění zadané představy (např. stromu ve větru, nějakého zvířete v pohybu, zastavení, květiny …) pohybem podle své tvořivosti, fantazie

- jednoduchá orientace v prostoru - např. běh po prostoru, utvoření kruhu společně s dětmi

 

žáci od 1. ročníku I. stupně a starší

- pohyblivost těla, ohebnost v kloubech a pružnost v celém těle dle anatomických možností a věku dětí

- celková koordinace těla v základních polohách těla a dynamice (běh, poskok, chůze, výskoky, předklony, spojení několika prvků pohybu dohromady)

- rytmické cítění, opakování rytmického motivu, zrytmizování svého jména, či říkadla,

- reagování na změny dynamiky a rytmu pohybem (zrychlení, zpomalení, zastavení)

- zpěv písničky dle svého výběru s klavírem i bez klavíru (samostatně nebo s dětmi), případně reagování pohybem na písničku nebo opakování jednoduchého pohybového motivu na danou písničku

- tvořivá forma pohybu - improvizace dle zadaného tématu (hudby, dětského motivu)

- orientace v prostoru - pohyb po prostoru, zastavení, zástup, kruh, vnímání dvojice a celková orientace těla v prostoru

Náročnost požadavků (např. kombinace prvků ve vazbách, práce s prostorem a dynamikou, pohybová paměť) je volena dle věku dětí.

Hodnocení talentových zkoušek v tanečním oboru

A - zvládá více jak polovinu daných kritérii vzhledem k věku dítěte

B - zvládá polovinu daných kritérií vzhledem k věku dítěte

C - zvládá méně než polovinu daných kritérii vzhledem k věku dítěte

Uchazeč úspěšně vykonal talentovou zkoušku a je přijat ke studiu při celkovém hodnocení A a B.