Úřední deska

 

 

Informace (struktura dle vyhlášky č. 442/2006 ve znění vyhlášky č. 416/2008):

1. Název:
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100

2. Důvod a způsob založení
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy. Organizace vykonává činnost školy - základní umělecká škola. Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. Právní forma: příspěvková organizace. Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou. Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň(www.kr-plzensky.cz)

3. Organizační struktura ZUŠ Bedřicha Smetany:
IZO 600002705

- viz organizační řád školy

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Revoluční 100, Plzeň  312 00
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je vždy shodná s poštovní adresou.
4.3 Úřední hodiny: Po, St : 13:00 – 15:30
4.4 Telefonní čísla: ZUŠ B. Smetany, Revoluční 100 – tel. 377 260 490,  odloučené pracoviště Zábělská ul., tel.  377 462 289
4.5 Číslo faxu: 377 260 490
4.6 Adresa internetové stránky: www.zusbsmetany.cz
4.7 Adresa e-podatelny:  Škola nemá zřízenu elektronickou podatelnu.
4.8 Další elektronické adresy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.9 Datová schránka: ID schránky: 5ufgjy3

5. Případné platby lze poukázat:
na č. účtu 1043006968/5500

6. IČO : 45330221

7. DIČ :

8. Dokumenty:

8.1. Seznamy hlavních dokumentů:
V ředitelně školy jsou k dispozici v tištěné i elektronické podobě hlavní dokumenty školy:

Učební plány  pro základní umělecké školy schválené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 26. června 1995 pod č.j. 18.418/95-25 s účinností od 1. září 1995, učební plány pro výtvarný obor ze dne 3. 5. 2002 pod č.j. 18 455/2002-22 s platností od 1. 9. 2002 a učební plány pro taneční obor 17620/2003-22 a 17621/2003-22-TO s platností od 1.9.2003 

  • Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (sedmiletý a čtyřletý vzdělávací program pro I. a II. stupeň studia zpracovaný podle RVP ZUV)
  • Školní řád
  • Organizační řád (k nahlédnutí v tištěné formě v kanceláři školy

 

Výroční zpráva o činnosti školy (k nahlédnutí v tištěné formě v ředitelně školy):

Za rok 2019

Za rok 2020

 

8.2. Rozpočet školy

 

Rozpočet školy

2019

2020

Investiční dotace celkem

0,- Kč

0,- Kč

Na provozní výdaje

3 308 796,- Kč

3 324 367,- Kč

 

Výkaz zisku a ztráty 2019:

Výkaz zisku a ztráty 2020:

Rozvaha 2019:

Rozvaha 2020:

 

9. Žádosti o informace
U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

a) ústně:
Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti na sekretariátu školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

b) e-mailem:
Informace týkající se ZUŠ Bedřicha Smetany – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.: žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

c) písemně:
Informace týkající se ZUŠ Bedřicha Smetany,Revoluční 100, Plzeň 312 00:  žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

Směrnice školy o svobodném přístupu k informacím:

 

10. Příjem žádostí a dalších podání:
Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím ředitelky školy a to buď písemně, nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

11. Opravné prostředky:
V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky školy je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Plzeňského kraje. Adresa: Školský odbor Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň 301 00. Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitelky školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

 

12. Formuláře:

Veškeré formuláře pro administrativní záležitosti, zájemce o studium jsou v tištěné podobě v kanceláři školy.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním ve školách: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/206

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy:
http://www.msmt.cz/dokumenty
 

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací: viz. Směrnice školy k svobodnému přístupu k informacím
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: -

16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv -
16.2 Výhradní licence

 

17. Výroční zpráva v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Za rok 2019:

Za rok 2020: