Informace o zpracování osobních údajů

Chráníme vaše údaje

 

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) platného od 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 s nabytím účinnosti od 25.5.2018. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.
Správcem vašich osobních údajů je:

 Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100
 Revoluční 100,
 312 00 Plzeň
 IČO 45330221
 /dále jen škola/)

Níže se dozvíte, jak budeme zpracovávat Vaše osobní údaje s ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR).
Základní zásady ochrany osobních údajů

▪ Škola se zavazuje dodržovat povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů tak, aby byla chráněna práva všech subjektů, jejichž osobní údaje Škola zpracovává, a to v nevyšší možné míře.

▪ Získání a zpracování osobních údajů je vždy řešeno v rámci zásad zákonnosti, transparentnosti a korektnosti.

▪ Jsou prováděna opatření v oblasti technické, procesní a organizační tak, aby byla zajištěna ochrana při zpracování osobních údajů, jejich integrita, dostupnost, důvěrnost a odolnost. Tato opatření jsou pravidelně kontrolována a na základě účinnosti hodnocena a zdokonalována.

▪ K osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby, jiným subjektům jsou údaje předávány pouze z důvodu plnění zákonného účelu nebo se souhlasem subjektů údajů.

▪ Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.

▪ Nové požadavky vyplývající z právních předpisů nebo aktuálních hrozeb jsou neprodleně implementovány.

▪ Porušení ochrany osobních údajů jsou vždy evidována, vyšetřena a v případě dopadu na práva subjektů údajů hlášena na dozorový úřad, v případě vysokých rizik také subjektům údajů.

 

Účely zpracování:

 • Evidence ve školní matrice v programu Klasifikace
 • Evidence úrazů v knize úrazů
 • Vedení záznamů (v třídní knize) o poskytovaném vzdělávání
 • Organizace a evidence distanční výuky
 • Uchování zprávy a doporučení k poskytnutí podpůrných opatření pro vzdělávání ve škole, pokud je doporučení ve škole uplatněno
 • Žádost o přijetí k vzdělávání
 • Žádost o přestup do školy
 • Ukončení základního uměleckého vzdělávání
 • Žádost o individuální studium hudební nauky
 • Předávání informací o vzdělávání
 • Organizace uměleckých soutěží
 • Jmenný seznam účastníků pro organizaci zajišťující organizátora vědomostních a uměleckých soutěží
 • Prezentace školy a zachycení její historie
 • Pronájmy hudebních nástrojů a příslušenství
 • Žádost o snížení a rozhodnutí o snížení úplaty za základní umělecké vzdělání
 • Distanční výuka
 • Základní informace o zpracování osobních údajů
 • Spolupráce se školními spolky za účelem organizace školních a mimoškolních aktivit

Zpracování osobních údajů je dáno zákonnou povinností, oprávněným zájmem správce či informovaným souhlasem.
Osobní údaje zpracovávané na základě zákonné povinnosti se předávají osobám pouze na základě zákonné povinnosti. Zveřejnění osobních údajů (např.fotografií, výtvarných děl) je ve smyslu GDPR také předání. V takovém případě bez Vašeho souhlasu zveřejňujeme pouze anonymizované údaje (nelze přidělit subjekt údajů k dílu, fotografii apod.). Při předávání (zveřejňování) osobních údajů žáka zpracovaných na základě informovaného souhlasu zákonného zástupce se řídíme uděleným souhlasem.

Délka zpracovávání a uchovávání osobních údajů získaných na základě zákonné povinnostise řídí daným zákonem. Pokud v zákoně není uvedeno jinak, zpracovávají se údaje po nezbytně nutnou dobu.

Předávání osobních údajů jiným zpracovatelům
Škola v rámci evidence osobních údajů v elektronické školní matrice, tisku vysvědčení, prezentace na webových stránkách školy a evidence stravného předává osobní údaje společnostem:

JPH Software s.r.o. IČO: 07080506
C. E. B., a.s. IČO: 27429741
Microsoft s.r.o. IČO: 47123737
Plzeňský dětský sbor, z.s. IČO: 68818840
JUNIOR ORCHESTR PLZEŇ, spolek IČO: 70859027
Spolek rodičů a přátel dětí a školy při Základní umělecké škole B. Smetany, Revoluční 100, Plzeň IČO: 66360927

 

 

Práva subjektů údajů

 

Právo na přístup

umožňuje subjektu údajů zjistit, zda a případně jaké údaje o jeho osobě Škola zpracovává, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování a o příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny. Stejně tak má každý subjekt údajů právo na informaci o všech osobních údajích, které o něm Škola zpracovává. Tím by však neměla být dotčena práva ostatních (zejména právo na ochranu jejich osobních údajů, ale rovněž se může jednat o ochranu duševního vlastnictví či obchodního tajemství), případně ohrožena národní bezpečnost. Subjekty údajů také mají být informováni o tom, zda jsou jejich osobní údaje využívány k automatickému rozhodování nebo profilování.

 

Právo na opravu

umožňuje subjektu údajů dožadovat se nápravy v případě, kdy zjistí, že evidované údaje jsou nesprávné, nepřesné nebo neúplné. Škola musí v případě oznámení zajistit provedení opravy bez zbytečného odkladu.
Právo na výmaz
(neboli právo být zapomenut) umožňuje subjektu údajů požadovat odstranění svých údajů z evidence Školy, pokud nastane některý z těchto případů:

▪ osobní údaje jsou evidovány a zpracovávány protiprávně, např. uplynula stanovená doba zpracování;

▪ zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl odvolán, a zároveň neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování;
▪ rodič nesouhlasí se zpracováním osobních dat svého dítěte (pokud se jedná o zpracování údajů na základě souhlasu pro služby informační společnosti);

▪ osobní údaje již nejsou pro účel, pro který byly uchovávány a zpracovávány, potřeba;

▪ subjekt údajů vznese námitku proti zpracování založenou na oprávněných zájmech Školy a tyto oprávněné zájmy nepřeváží zájem na ochraně osobních údajů občana.
V případě uplatnění práva na výmaz je subjekt údajů oprávněn požadovat výmaz všech výskytů a odkazů na jeho osobní údaje ve všech kopiích.
Právo na omezení zpracování
ukládá Škole omezit zpracovávání osobních údajů občana z následujících důvodů:

▪ pokud subjekt údajů namítá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné, je možné požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů;

▪ jestliže pro zpracování osobních údajů neexistuje právní základ, může subjekt údajů místo výmazu požadovat omezení zpracování (dočasné uchování bez dalšího zpracování);

▪ jestliže osobní údaje již nejsou potřeba pro vytyčený účel Školy, ale mohou být i nadále potřebné pro občana, např. pro obhajobu případných právních nároků;

▪ jestliže subjekt údajů již vznesl námitku proti zpracování údajů, je oprávněn zároveň požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření, zda oprávněné zájmy správce převáží nad zájmy subjektu údajů.
Právo vznést námitky
umožňuje subjektu údajů ohradit se proti zpracování jeho osobních údajů založenému na oprávněném nebo veřejném zájmu Školy. V případě námitek subjektu údajů má Škola povinnost ověřit a řádně zdůvodnit, zda oprávněné či veřejné zájmy převažují nad zájmy subjektu údajů na ochraně jeho osobních údajů.
Právo na přenositelnost
umožňuje subjektu údajů získat své osobní údaje ve strukturované strojově čitelné podobě. Rovněž může požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné. Právo se však uplatní pouze v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

 

Úřad pro ochranu osobních údajů:

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

telefon: +420 234 665 111

Způsob uplatňování práv subjektů údajů
elektronickým podáním:

▪ prostřednictvím elektronické pošty se zaručeným elektronickým podpisem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

▪ prostřednictvím datové schránky 5ufgjy3
osobně v kanceláři školy (písemná žádost, občanský průkaz)

 Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100
 Revoluční 100,
 312 00 Plzeň

Postup k uplatnění práv subjektů údajů

1. Přijetí žádosti
2. Identifikace žadatele
3. Vyhodnocení žádosti
4. Rozhodnutí o žádosti
5. Výkon rozhodnutí
6. Informování žadatele

Lhůta na zpracování žádosti činí 30 dní ode dne přijetí žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit až o 60 dní, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce údajů informován, včetně důvodu prodloužení.
Identifikační a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

 Innovation One s.r.o.
 IČO: 04734807
 Se sídlem: Březenecká 4808, 430 04 Chomutov
 Odpovědná osoba pověřence
 Bc. Eliška Vlčková
 +420 774 948 445
 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Slovníček pojmů

▪ Oprávněný zájem - zájem správce nebo třetí strany například v situaci, kdy subjekt údajů je zákazníkem správce.

▪ Osobní údaj - informace o konkrétním, identifikovatelném člověku

▪ Příjemce - osoba, které jsou předávány údaje.

▪ Správce - osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; zpracovánímmůže správce pověřit zpracovatele.

▪ subjekt údajů - živá osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

▪ Účel - důvod, ke kterému správce využívá vaše osobní údaje.

▪ Zpracování - činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji.

▪ Zpracovatel - osoba, která pro správce zpracovává osobní údaje.