Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název:
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100

 

2. Důvod a způsob založení
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy. Organizace vykonává činnost školy - základní umělecká škola. Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. Právní forma: příspěvková organizace. Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou. Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň(www.kr-plzensky.cz)

 

3. Organizační struktura ZUŠ Bedřicha Smetany:
IZO 600002705

 

- viz organizační řád školy

 

4. Kontaktní spojení

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Revoluční 100, Plzeň 312 00
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je vždy shodná s poštovní adresou (viz 4.1).
4.3 Úřední hodiny: Po, St: 13:00 – 15:30
4.4 Telefonní čísla: ZUŠ B. Smetany, Revoluční 100 – tel. 377 260 490, odloučené pracoviště Zábělská ul., tel.  377 462 289
4.5 Adresa internetové stránky: www.zusbsmetany.cz
4.6 Adresa podatelny: Revoluční 100, Plzeň 312 00
4.7 Adresa elektronické podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
4.8 Další elektronické adresy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
4.9 Datová schránka: ID schránky: 5ufgjy3

 

5. Případné platby lze poukázat:
na č. účtu 1043006968/5500

 

6. IČO: 45330221

 

7. Plátce daně z přidané hodnoty: Škola není plátcem DPH.

 

8. Dokumenty:

 

8.1. Seznamy hlavních dokumentů:
V ředitelně školy jsou k dispozici v tištěné i elektronické podobě hlavní dokumenty školy:

 

  • Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (sedmiletý a čtyřletý vzdělávací program pro I. a II. stupeň studia zpracovaný podle RVP ZUV)
  • Školní řád
  • Organizační řád (k nahlédnutí v tištěné formě v kanceláři školy)

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy (k nahlédnutí v tištěné formě v ředitelně školy):

Za rok 2021

Za rok 2022

 

8.2. Rozpočet školy

 

Rozpočet školy

2021

2022

Investiční dotace celkem

0,- Kč

0,- Kč

Na provozní výdaje

3 065 044,- Kč

3 408 955,- Kč

 

Výkaz zisku a ztráty 2021:

Výkaz zisku a ztráty 2022:

Rozvaha 2021:

Rozvaha 2022:

 

9. Žádosti o informace
U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

 

a) ústně:
Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti na sekretariátu školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

 

b) e-mailem:
Informace týkající se ZUŠ Bedřicha Smetany – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.: žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

 

c) písemně:
Informace týkající se ZUŠ Bedřicha Smetany, Revoluční 100, Plzeň 312 00: žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

 

Směrnice školy o svobodném přístupu k informacím:

 

10. Příjem podání a podnětů:
Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím ředitelky školy a to buď písemně, nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

 

11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy:
http://www.msmt.cz/dokumenty
Školský zákon: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-167/zneni-20200901
O pedagogických pracovnících: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27/zneni-20210101
Novela vyhlášky o ZUŠ: https://www.izus.cz/zakony_vyhlasky_a_jine_dokumenty/Vyhlaska-o-ZUS-NOVELA-2020.pdf
11.2 Vydané právní předpisy: Škola nevydala žádné právní předpisy.

 

12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací: viz. Směrnice školy k svobodnému přístupu k informacím
12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: - Nebyla vydána.

 

13. Licenční smlouvy
13.1 Vzor licenčních smluv – Nejsou.
13.2 Výhradní licence – Nejsou.

 

14. Výroční zpráva v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Za rok 2021:

Za rok 2022: