V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“). Smyslem ochrany whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznamují protiprávní jednání v souvislosti s prací, je vytvořit takové prostředí, ve kterém se whistlebloweři nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí a přispět tak ochraně veřejného zájmu.

Dne 1. 8. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“). Ten zapracoval Směrnici v podmínkách České republiky. Upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila, jakož i dalším osobám a působnost Ministerstva spravedlnosti ČR.

Oznámení podle Zákona je možné podat prostřednictvím VOS (Vnitřního oznamovacího systému), nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR (https://oznamovatel.justice.cz), případně uveřejněním za splnění podmínek stanovených Zákonem.

 

Oznámení lze podat dvěma způsoby:

 

1.      Písemně či telefonicky

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

pověřená osoba: Pavla Maněnová t.č.721027613; Barbora Brůjová 777224818

 

V případě oznámení formou dopisu je nutné dopis zřetelně označit: ,,Neotevírat, pouze k rukám příslušné osoby“, a zaslat na adresu:

ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň

Revoluční 100

Plzeň 

312 00

 

2.      Ústně

Na žádost oznamovatele je příslušná osoba povinna oznámení přijmout i osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

 

Příjem ústních podání je zajištěn v uvedených termínech:

pondělí 11:00-11:30

středa   11:00-11:30

 

V souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. a) Zákona povinný subjekt sděluje, že vylučuje podávání oznámení prostřednictvím VOS pro osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h), nebo i) Zákona.